Lịch tiệc tháng 2

CÁC NGÀY TIỆC TRONG THÁNG HAI
+ Ngày Mão đầu: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
+ Ngày 02/2:Tiệc Mẫu Tam Cờ
+ Ngày 03/2: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Tam Hưng Nhượng Đại Vương (Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Đông Hải Đại Vương Cửa Đông Cửa Suốt Trần Quốc Tảng) Đền Cửa Ông -Quảng Ninh.
+ Ngày 06/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
+ Ngày 10/2: Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
+ Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La ,Cảnh Xanh Linh Từ…)
+ Ngày 14/2: Tiệc Đản Nhật Sinh Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
+ Ngày 15 và 16/2: Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ – Bắc Giang.
+ Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất
+ Ngày 20/2:Tiệc Mẫu đệ nhị Thượng Ngàn, Lê Mại Đại Vương,sơn trang công chúa.
+ Ngày 2/2 và Ngày 21 đến 24/2 Tiệc Mẫu đền Song Sơn – Bỉm Sơn Thanh Hóa.
+ Ngày 28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên Đại Tướng Quân.

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.