Văn Chầu Bà Đệ Tứ

admin | | 1911

VĂN CHẦU BÀ ĐỆ TỨ KHÂM SAI Đấng Nam thiên nữ trang Nghiêu Thuấn Đất Sơn Nam có đấng trâm anh Quý hương An Thái xã danh Có chầu đệ tứ hách danh còn truyền Điều thời phụng sắc Hoàng thiên Ngự đồng ánh bóng khắp miền gần xa Ra uy sát quỷ trừ tà … Đọc tiếp “Văn Chầu Bà Đệ Tứ”

Banner Trong