Văn Chầu Bảy

admin | | 5318

Chầu Bảy Kim Giao Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca Đền thờ rừng núi bao la Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Đền thờ lập ở sơn lâm Rừng thiêng nước độc bốn bề bao quanh Đền thờ cao ngất non xanh Lô xô đá … Đọc tiếp “Văn Chầu Bảy”

Banner Trong