Văn Chầu Cửu

admin | | 5671

VĂN CHẦU CỬU TỈNH Dâng văn Chầu Cửu xứ Thanh Anh linh hiển hách quyền hành gần xa Đồi Ngang hầu cận Mẫu Bà Sòng Sơn – Phố Cát thực là trang nghiêm Dung nghi tính hạnh thảo hiền Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân Danh thơm truyền khắp xa gần Chầu Cửu … Đọc tiếp “Văn Chầu Cửu”

Banner Trong