Văn Chầu Đệ Tam

admin | | 8050

VĂN CHẦU THOẢI Anh linh lừng lẫy chốn giang khê Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm May nhờ Liễu Nghị chắp dây xe Rập rìu tin nhạn thư vừa tới Thấm thoát xe loan phút đã về Hiển hách xưa nay ai dễ tỏ Có chăng gửi … Đọc tiếp “Văn Chầu Đệ Tam”

Banner Trong