Văn Chầu Lục

admin | | 20829

VĂN CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG Sắc phong Chúa Lục Cung Nưong Vốn dòng lệnh tộc quê hương thượng ngàn Huyện Hữu Lũng cao sơn vị thủy Bắc Lệ ngàn tú khí chung linh Nguyên xưa chầu chực đế đình Vào tâu bệ ngọc ra trình Mẫu vương Đêm ấy xuống trần gian báo mộng Hoàng … Đọc tiếp “Văn Chầu Lục”

Banner Trong