Văn Chầu Năm

admin | | 5181

VĂN CHẦU NĂM THƯỢNG SUỐI LÂN Non xứ Lạng sơn lâm hùng vĩ Đền Suối Lân cảnh trí phong quang Nhang thơm tấu đến tòa vàng Chầu Năm Sông Hóa đáo đàn chứng đây Nhang thành kính tỏ bày một nén Khói ngạt ngào thấu đến cửu thiên Chính tòa Sông Hóa Chúa Tiên Thánh … Đọc tiếp “Văn Chầu Năm”

Banner Trong