Văn Chúa bà Đông Cuông

admin | | 6236

VĂN CHÚA ĐÔNG CUÔNG Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang Cai quản ba mươi sáu cửa ngàn Lúc ngự lầu son cùng phủ tía Khi chơi núi ngọc với non vàng Gươm thiêng một buổi ra oai phép Loài giặc Liễu Thăng phút phá tan Thái tổ Lê triều ban sắc tặng Danh thơm … Đọc tiếp “Văn Chúa bà Đông Cuông”

Banner Trong