Văn khấn đền phủ

admin | | 7644

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Cung thỉnh Chư Tiên, chư Thánh, Con xin sám hối Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Con sám hối Đức Vua Cha Đế Thích Con sám hối Đức Vua Cha Bát Hải Động … Đọc tiếp “Văn khấn đền phủ”

Banner Trong