Văn khấn giao thừa

admin | | 5732

VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) Kính lạy: – Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương – Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật – Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ … Đọc tiếp “Văn khấn giao thừa”

Banner Trong