Văn khấn tại đình làng

admin | | 29914

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) Kính lạy: – Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương – Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần – Con tâu lạy Đức kim niên đương Cai hành khiển chí đức tôn thần – Con tâu lạy ngài … Đọc tiếp “Văn khấn tại đình làng”

Banner Trong