Văn ông Hoàng Mười

admin | | 13161

VĂN HOÀNG MƯỜI Cành hồng thấp thoáng trăng thanh Nghệ An có Đức Thánh Minh ra đời Gươm thiêng chống đất chỉ trời Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung Thanh xuân một đấng anh hùng Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam Hai vai nặng gánh cương thường Sông Lam sóng cả, … Đọc tiếp “Văn ông Hoàng Mười”

Banner Trong