Văn khấn tại đình làng

admin | | 33234

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) Kính lạy: – Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương – Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần – Con tâu lạy Đức kim niên đương Cai hành khiển chí đức tôn thần – Con tâu lạy ngài … Đọc tiếp “Văn khấn tại đình làng”

Văn khấn tại chùa

admin | | 6643

Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt) Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 5 lạy) Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể. Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tín chủ con là……………………………………………………………………………………………………….. Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………….. Tín chủ con … Đọc tiếp “Văn khấn tại chùa”

Văn khấn gia tiên

admin | | 9814

VĂN KHẤN GIA TIÊN 1 Nam mô A Di Đà Phật ! Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.  Con kính lạy ngài Táo thủ thần quân, thần linh hậu thổ. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy ngài tiền … Đọc tiếp “Văn khấn gia tiên”

Văn khấn giao thừa

admin | | 5731

VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) Kính lạy: – Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương – Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật – Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ … Đọc tiếp “Văn khấn giao thừa”

Văn khấn đền phủ

admin | | 10701

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Cung thỉnh Chư Tiên, chư Thánh, Con xin sám hối Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Con sám hối Đức Vua Cha Đế Thích Con sám hối Đức Vua Cha Bát Hải Động … Đọc tiếp “Văn khấn đền phủ”

Banner Trong