Bản văn công đồng

Văn công đồng

Viêt Nam thuở nền an vương thất
Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy
Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
Đệ tử tấu quy Phật thánh mười phương
(Có thể dùng đoạn này để thay)
“Bảo nhang phức úc khởi tường yên
Thuỵ khí xung đằng thấu cửu thiên
Nhang giả chí thành đăng bảo án
Nguyện cầu đệ tử đắc bình an
Thái tuế… niên… nguyệt …nhật, thời
Thần đệ tử con thỉnh mời phật thánh mười phương”
(Rồi vào tiếp đoạn dưới đây)
Nức khói hương chiên đàn giải thoát
Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
Nam Mô Phật ngự phương tây
Sen vàng choi chói hiệu nay Di Đà
Đứng trước tòa lưu ly bảo Điện
Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Cửu Long phún thủy quần tiên ca đàn
Đức Tòa thị ngại vàng rờ rỡ
Phóng hào quang rực rỡ vân yên
Quan Âm ngự trước án tiền
Tả hữu Bồ Tát tăng thiền, già na
Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng
Vận thần thông vô lượng vô biên.
THỔNG:

Tận hư không giới thánh hiền
Dục giới sắc giới chư thiên đều mời
Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ
Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn
Dương phủ ngũ nhạc thần vương
Địa phủ thập điện Minh vương các tòa
Khắp nơi nơi giang hà hoài hải
Chấn Động Đình bát hải long vương
Tam nguyên, tam phẩm tam quan
Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền
Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa
Tả nam tào chua sổ trường sinh
Hữu quan bắc đẩu thiêm linh
Nhị thập bát tú cửu tinh huy hoàng
Khắp tam giới bách quan văn võ
Hội công đồng tứ phủ vạn linh

PHÚ NÓI:

Cửu trùng thánh mẫu thiên đình
Bán thiên Công chúa Quế Quỳnh đôi bên
Hội bạn tiên khăn đào áo thắm
Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra
Cờn Môn tứ vị vua bà
Công Đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên
Đền Sòng Sơn – (thờ đức) Địa Tiên Vương Mẫu
Chốn phủ Giày nổi dấu thiên hương
Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam
Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung
Tiếng oai hùng năm quan hoàng tử
Tuân sắc rồng trấn thủ năm phương
Quản cai sơn hải đại giang
Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh
Khắp tam giới đình thần (tam) tứ phủ
Hội Công Đồng văn võ bá quan
Tả mời thập nhị niên vương
Hữu quan Đương Cảnh Thành Hoàng quản cai
Tiền hậu lai Lê Triều Thánh Tổ
Lệ tùy tòng thừa sự hôm mai
Thỉnh mời Tứ Phủ (Chầu Bà) Khâm Sai
Thủ Đền Công Chúa nên tài thần thông
Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ
quản chư tào thừa sự sớm khuya

Hãm:
Pháp vân Pháp vũ uy nghi
Pháp lôi Pháp điện bôn trì phi phong
Tướng thiên cung mũ đồng áo giáp
Lốt thủy tề ngũ sắc phi phương
Thỉnh mời bát bộ sơn trang
Đức Hoàng cậu Quận tiên nương chầu vào

Dồn:
Đông bách quan cơ nào đội ấy
Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi
Thổ Công Thổ Địa thần kỳ
Hoài giang hà Bá sơn kỳ thần linh
Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ
Ngũ Hổ thần vạn kị hùng binh
Loan mời thủy bộ chư dinh
Binh tùy binh tiếp hùng binh đáo đền
Phép tự nhiên thiên trù tống thực
Thập biến thiên vạn ức hà sa
Nam mô tát phạ đát tha phạ rô chỉ đế.
Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng
án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải
Biến trần trần sái sái giai sung
Nhất nghi lục cúng viên thông
Ân cần phụng hiến công đồng như lai
Tập vân lai cầu an bảo tọa
Đại từ bi hỷ xả chi tâm
Cứ trong một tháng đôi tuần
Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già
Hội tam đa, trình tường ngũ phúc
Độ cho các thanh đồng hưởng lộc thiên xuân
chữ rằng Phật Thánh giáng lưu ân
Thần giáng lưu phúc thiên xuân giai thọ trường

Phongthuytuvibanner
Banner Trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.